Công ty Cổ phần TICO

Công ty Cổ phần TICO

Công ty Cổ phần TICO

Công ty Cổ phần TICO

Công ty Cổ phần TICO
Công ty Cổ phần TICO

Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Ngày đăng - 22/07/2019 15:25
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TICO 2019
Ngày đăng - 24/06/2019 10:35
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Ngày đăng - 27/04/2019 11:57
BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Ngày đăng - 27/04/2019 11:55

Download file

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (27.04.2019)
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (27.04.2019)
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Ngày đăng - 17/04/2019 16:12
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
Ngày đăng - 08/04/2019 09:18

Download file

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 03.04.2019
NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 03.04.2019
Ngày đăng - 04/04/2019 10:21

Download file

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM  2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
Ngày đăng - 02/04/2019 09:43

Download file

BIÊN BẢN và NGHỊ QUYẾT HỌP HĐQT CÔNG TY CP TICO ngày 12-03-2019
BIÊN BẢN và NGHỊ QUYẾT HỌP HĐQT CÔNG TY CP TICO ngày 12-03-2019
BIÊN BẢN và NGHỊ QUYẾT HỌP HĐQT CÔNG TY CP TICO ngày 12-03-2019
Ngày đăng - 12/03/2019 16:30
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NGUYỄN ĐỨC THỊNH
Ngày đăng - 07/09/2018 14:08

Đăng ký nhận tin

Liên kết mạng xã hội:

Copyright © 2017 by Công ty Cổ phần TICO . All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
Chat với chúng tôi
Phản hồi của bạn