HĐQT và BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2020

HĐQT và BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2020

HĐQT và BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2020

HĐQT và BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2020

HĐQT và BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2020
HĐQT và BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2020

HĐQT và BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2020

Ngày đăng - 06/11/2017 10:04

 

HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2020 NGÀY 16-9-2016 

 

1. Ông Nguyễn văn Khảm - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Đào Hữu Huyền - Phó Chủ tịch

3. Ông Nguyễn Hồng Ngọc -  Uỷ Viên

4. Ông Nguyễn Đức Thịnh - Uỷ viên

5. Ông Nguyễn Trí Thức - Uỷ viên 

 

BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2020 NGÀY 16-9-2016 

 

1. Ông Vũ Huấn  - Trưởng Ban Kiểm soát

2. Ông Nguyễn Văn Kiên - Ủy Viên

3. Ông Nguyễn Hoàng Chiêu -  Uỷ Viên

 

HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2020 THAY ĐỔI TỪ NGÀY 30-6-2018

 

1. Ông Nguyễn văn Khảm - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 

2. Ông Nguyễn Trí Thức - Uỷ Viên

3. Ông Nguyễn Đức Thịnh -  Uỷ Viên

4. Ông Nguyễn Trí Thông - Uỷ viên

5. Ông Nguyễn Trí Đức - Uỷ viên 

 

BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2020 THAY ĐỔI TỪ NGÀY 30-6-2018

 

1. Ông Vũ Huấn  - Trưởng Ban Kiểm soát

2. Ông Nguyễn Hoàng Chiêu - Ủy Viên

3. Bà Nguyễn Hoàng Thanh Nguyên -  Uỷ Viên

 

 

 

 

 

Các tin khác

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HUỶ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HUỶ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
THÔNG BÁO (VỀ VIỆC HUỶ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM)
Ngày đăng - 15/11/2019 10:37

Download file

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN HUỶ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
CÔNG VĂN CHẤP THUẬN HUỶ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
CÔNG VĂN 6366/UBCK-GSĐC ngày 22.10.2019 V/V: CHẤP THUẬN HUỶ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Ngày đăng - 24/10/2019 11:16
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Ngày đăng - 22/07/2019 15:25
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TICO 2019
Ngày đăng - 24/06/2019 10:35
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Ngày đăng - 27/04/2019 11:57
BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Ngày đăng - 27/04/2019 11:55

Download file

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (27.04.2019)
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (27.04.2019)
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Ngày đăng - 17/04/2019 16:12
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
Ngày đăng - 08/04/2019 09:18

Download file

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 03.04.2019
NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 03.04.2019
Ngày đăng - 04/04/2019 10:21

Download file

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM  2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
Ngày đăng - 02/04/2019 09:43

Download file

Đăng ký nhận tin

Liên kết mạng xã hội:

Copyright © 2017 by Công ty Cổ phần TICO . All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
Chat với chúng tôi
Phản hồi của bạn