Công ty Cổ phần TICO

Công ty Cổ phần TICO

Công ty Cổ phần TICO

Công ty Cổ phần TICO

Công ty Cổ phần TICO
Công ty Cổ phần TICO

CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Công ty cổ phần Tico kính gửi Quý cổ đông Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của công ty đại chúng
Ngày đăng - 06/06/2018 15:51
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Đăng ngày 23/5/2018
Ngày đăng - 23/05/2018 09:59
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Đăng ngày 22/5/2016
Ngày đăng - 22/05/2018 09:17
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TICO
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TICO
Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần Tico Đăng ngày 22/5/2018
Ngày đăng - 22/05/2018 08:57
Điều lệ Công ty Cổ phần TICO bổ sung sửa đổi năm 2018
Điều lệ Công ty Cổ phần TICO bổ sung sửa đổi năm 2018
Điều lệ Công ty Cổ phần TICO bổ sung sửa đổi năm 2018 Đăng ngày 22/5/2018
Ngày đăng - 22/05/2018 08:36
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU Đăng ngày 18/5/2018
Ngày đăng - 21/05/2018 22:14
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018 Đăng ngày 18/5/2018
Ngày đăng - 18/05/2018 14:22
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 Đăng ngày 18/5/2018
Ngày đăng - 18/05/2018 14:15
Cập nhật tài liệu Đại hộ cổ đông bất thường năm 2018
Cập nhật tài liệu Đại hộ cổ đông bất thường năm 2018
Cập nhật tài liệu Đại hộ cổ đông bất thường năm 2018 Tờ trình thay thế số 02/TTr/2018 và số 04/TTr/2018 Đăng ngày 18/5/2018
Ngày đăng - 16/05/2018 15:09
Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm
Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm
Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm của Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Đăng ngày 15/5/2018
Ngày đăng - 15/05/2018 16:36
Cập nhật tài liệu Đại hộ cổ đông bất thường năm 2018
Cập nhật tài liệu Đại hộ cổ đông bất thường năm 2018
Cập nhật tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2018 Đăng ngày 15/5/2018
Ngày đăng - 15/05/2018 16:29
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNGNGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2018
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNGNGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2018
Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường ngày 18-05-2018 Đăng ngày 03/5/2018
Ngày đăng - 03/05/2018 17:17

Đăng ký nhận tin

Liên kết mạng xã hội:

Copyright © 2017 by Công ty Cổ phần TICO . All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
Chat với chúng tôi
Phản hồi của bạn